ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
4 มิถุนายน 2563
เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมทำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/qwybaq

2. คิวอาร์โค้ด (ด้านล่าง)

หมายเหตุ: ประชาชนสามารถร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฏาคม 2563