ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
4 มิถุนายน 2563
เชิญชวนบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ บุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิกที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมทำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/qwybaq

2. คิวอาร์โค้ด (ด้านล่าง)

หมายเหตุ: บุคลากรของเทศบาลเมืองอรัญญิกสามารถร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563