ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
25 มิถุนายน 2563
สื่อให้ความรู้ในการปรับตัวในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ประกอบไปด้วย 1. สื่อชีวิตวิถีใหม่ในตลาด 2. สื่อชีวิตวิถีใหม่ในบ้าน 3. สื่อชีวิตวิถีใหม่ในวัด


ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ https://www.thaihealth.or.th/Infographic.html