ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
26 มิถุนายน 2563
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย http://www.disaster.go.th/th/index.php