ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
30 มิถุนายน 2563
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานศึกษา