ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
1 กรกฏาคม 2563
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบกิจการและประชาชนทั่วไปในการป้องกันตนเองและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่มาข้อมูล: http://tosh.or.th/covid-19/index.php/infographics