ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
13 สิงหาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้รับมอบใบรับรอง เพื่อประกาศเกียรติคุณ "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน" จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้รับมอบใบรับรอง เพื่อประกาศเกียรติคุณ "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน" จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

https://drive.google.com/file/d/1sgsyZd07vriTe3rJF-76cYv7I79GaLNz/view?usp=sharing

เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้รับ ใบรับรอง เพื่อประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงไว้ว่า เทศบาลเมืองอรัญญิกมีการดำเนินงานได้ตามเกณฑ์ “สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน: สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา และสมดุลชีวิต” ในระดับดี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับ สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน หมายถึง สถานที่ทำงานที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนทำงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจการ ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มารับบริการ รวมทั้ง  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เกิดความสุขกาย สบายใจในการทำงาน โดยดำเนินงานตามเกณฑ์ 5 ประการ ดังนี้

1. สะอาด เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงสถานที่ทำงาน โดยสามารถนำหลักการ 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) มาประยุกต์ใช้ ประกอบกับการจัดการแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมเป็นสัดส่วน มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย มีการจัดการห้องสุขา และการควบคุมสัตว์และแมลง

2. ปลอดภัย เป็นการสร้างความมั่นใจต่อการทำงาน เพราะหากเราสามารถทำให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย ทั้งในด้านอาคาร สถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะส่งผลให้คนทำงานเกิดความเชื่อมั่น และไม่มีความวิตกกังวลในระหว่างการทำงาน

3. สิ่งแวดล้อมดี เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานที่ทำงานว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทั้งต่อสุขภาพของคนทำงานและชุมชนโดยรอบ ด้วยการจัดการป้องกันและมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องมลพิษทางเสียง ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน สารเคมี น้ำเสีย และมูลฝอย รวมถึงการจัดพื้นที่สีเขียว

4. มีชีวิตชีวา เป็นการสร้างเสริมขวัญ กำลังใจ และความประทับใจต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยการสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน จัดกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ และการส่งเสริมสุขภาพคนทำงานให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และส่งเสริมให้คนทำงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

5. สมดุลชีวิต เป็นการรักษาดุลยภาพของการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวที่แต่ละคนต้องการให้เกิดขึ้น ผ่านการโปรแกรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและความต้องการของพนักงาน โดยหากสามารถใช้เวลากับแบบแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลจะทำให้การดำเนินชีวิต และการทำงานราบรื่น งานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้เกิดความสุขในชีวิตและการทำงาน


ที่มาข้อมูล: http://env.anamai.moph.go.th/download/HWP/2562/processHWP_edit1261.pdf