ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
2 กันยายน 2563
ขอความร่วมมือบุคคลากรสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิกตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขอความร่วมมือบุคคลากรสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิกตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563