ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
25 กันยายน 2563
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ บ้านเรือน และยานพาหนะ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ บ้านเรือน และยานพาหนะ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ข้อ 13 กำหนดว่า ในโอกาส และวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณสถาน ตามกำหนดวันและระยะเวลา โดยวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 1 วัน และขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการชักและประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณสถาน ในวันที่ 28 กันยายน 2563


ภาพโดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์