ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
20 ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตหรือหนังสือแจ้งรับรองการแจ้งประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร

ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตหรือหนังสือแจ้งรับรองการแจ้งประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร