ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
29 ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่ออากาศยาน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่ออากาศยาน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น