ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
15 ธันวาคม 2563
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2564