ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
30 ธันวาคม 2563
ประกาศ งดประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายเทศบาลเมืองอรัญญฺก (ชั่วคราว)

ประกาศ งดประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายเทศบาลเมืองอรัญญฺก (ชั่วคราว)

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ของหอกระจายข่าวไร้สายของเทศบาลเมืองอรัญญิก เนื่องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศให้ปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ 420.200 เมกะเฮิรตซ์ ในการใช้งานเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงไร้สาย ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้แก่ประชาชนทราบ โดยให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2563

จึงขอประชาสัมพันธ์งดการประกาศข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวไร้สายของเทศบาลเมืองอรัญญิก ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยประชาชนสามารถติดตามข่าวสารของเทศบาลเมืองอรัญญิกได้ที่ เฟซบุ๊ก งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอรัญญิก พิษณุโลก หรือที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองอรัญญิก https://www.muangaranyik.go.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-7730 ต่อ 800 ในวันและเวลาราชการ