ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 มกราคม 2564
คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 9660 /2563 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 9660 /2563 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19