ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 มกราคม 2564
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVId-19))

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVId-19))