ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
13 มกราคม 2564
อัตราภาษีป้าย (ใหม่) การประเมินภาษีและการชำระภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

อัตราภาษีป้าย (ใหม่) การประเมินภาษีและการชำระภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563