ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
14 มกราคม 2564
"มาตรการการเฝ้าระวังประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก"

"มาตรการการเฝ้าระวังประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก"


ประชาชนที่เดินทางเข้ามาหรือพำนักในจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน (Application: App) ดังต่อไปนี้
- "Save Phitsanulok" เป็นเครื่องมือช่วยในการเฝ้าระวัง ป้องกันทางด้านควบคุมปป้องกันโรคและสาธารณสุข สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมที่เดินทางเข้ามาหรือพำนักในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นข้อมูลในการให้บริการด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
- "MorChana หมอชนะ" เป็นเครื่องมือช่วยป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ App ผู้ที่อยู่รอบข้างและประชาชน เพื่อให้ทราบถึงสถานที่ที่มีโอกาสสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย ตลอดจนสามารถประเมินอาการเจ็บป่วย เพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลด้านสุขภาพ ข้อมูลจะเก็บเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สิ้นสุดลง
- "ไทยชนะ" เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ