ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
3 กุมภาพันธ์์ 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งและการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งและการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี