ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
30 มีนาคม 2564
เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และการประชุมกลุ่มย่อย การวางแผนผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ เพื่อร่วมแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาส เพื่อนำไปสู่การกำหนด เรื่อง "แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ"

เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และการประชุมกลุ่มย่อย การวางแผนผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ เพื่อร่วมแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาส เพื่อนำไปสู่การกำหนด เรื่อง "แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ"