ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
30 มีนาคม 2564
เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อย การวางแผนผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ เพื่อแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาค เรื่อง "ภาพอนาคตของภาคเหนือ"

เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อย การวางแผนผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ เพื่อแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาค เรื่อง "ภาพอนาคตของภาคเหนือ"