ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
9 เมษายน 2564
ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
คลิกลิงก์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/qwybaq