ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
9 เมษายน 2564
ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปีตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปีตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
คลิกลิงก์:  https://itas.nacc.go.th/go/iit/qwybaq