ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
27 พฤษภาคม 2564
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ปีการศึกษา 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ปีการศึกษา 2564