ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
17 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 โดยให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ยังไม่ได้ชำระภาษี หรือมีความประสงค์จะชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไปชำระภาษีได้ตามวัน เวลาและสถานที่ตามรายละเอียดที่แนบมานี้