ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
24 มิถุนายน 2564
บทความทางวิชาการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สถานการณ์โรคติดต่อสำคัญกับโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเมือง 2021

บทความทางวิชาการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สถานการณ์โรคติดต่อสำคัญกับโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเมือง 2021

บทความทางวิชาการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สถานการณ์โรคติดต่อสำคัญกับโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเมือง 2021 เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง โดยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมานี้