ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
28 มิถุนายน 2564
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การให้บริการบริการรับ-ส่ง ให้กับประชาชนเดินทางไปฉีดวัคซีน ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การให้บริการบริการรับ-ส่ง ให้กับประชาชนเดินทางไปฉีดวัคซีน ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดยเทศบาลเมืองอรัญญิก กำหนดจุดให้บริการรับส่ง ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองอรัญญิก ไปยังลานจอดรถหอประชุมศรีวชิรโชติ โดยจะให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 600