ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
14 กรกฏาคม 2564
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES: Integegrative Management for New Era Security)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES: Integegrative Management for New Era Security)

เอกสาร : แผ่นพับ