ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
19 กรกฏาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิก ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำเพียงพอ

เทศบาลเมืองอรัญญิก ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำเพียงพอ