ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
20 สิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการที่เกียวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการที่เกียวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

เทศบาลเมืองอรัญญฺกขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการที่เกียวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและคำแนะนำอย่างเคร่งคัด


สามารถอ่านลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้