ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
24 สิงหาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุน ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุน ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุน ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสามารถสนับสนุนการช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุน ในการจัดหาถุงยังชีพ ช่วยเหลือกลุ่มเปาะบาง และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ผ่านบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-13829-0 ชื่อบัญชี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับการป้องกัน ระงับ และยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019