ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
30 สิงหาคม 2564
การแสดงตัวตนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์

การแสดงตัวตนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์

ด้วยเทศบาลเมืองอรัญญิก จะดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เฉพาะผู้ที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล  โดยให้เตรียมเอกสารดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

3. หนังสือมอบอำนาจ

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (จำนวน 1 ชุด)

5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ (จำนวน 1 ชุด)

6.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (จำนวน 1 ชุด)

***สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  หากผู้ใดไม่มาแสดงตนภายในกำหนดจักไม่เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แต่อย่างใด หรือจนกว่าจะมาแสดงตนให้เสร็จสิ้น โดยนำเอกสารไปยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ ในระหว่างวันที่ 1 - 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 055377730 ต่อ 500 ในวันและเวลาราชการ