ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
1 ตุลาคม 2564
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับประถมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับประถมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น