ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
25 ตุลาคม 2564
เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564

เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยให้เตรียมหลักฐานในการลงทะเบียน มายื่นคำขอได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 500 ในวันและเวลาราชการ

*กรณีย้ายที่อยู่มาอยู่ตำบลอรัญญิก ให้มาลงทะเบียนด้วย