ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
9 พฤศจิกายน 2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอความอนุเคราะห์ประชาชนตำบลอรัญญิก ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนตำบลอรัญญิก ตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ #ประเมินความพึงพอใจ #เทศบาลเมืองอรัญญิก #ติดตามแผน #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ