ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
9 ธันวาคม 2564
ข้อสั่งการของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) การประชุมครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ข้อสั่งการของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) การประชุมครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564