ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
14 ธันวาคม 2564
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล" และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล" และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564