ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
14 มกราคม 2565
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองอรัญญิก

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองอรัญญิก