ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
19 มกราคม 2565
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งให้เกษตรกรผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน เตรียมเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นคำขอได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ณ ภูมิลำเนาสถานที่ตามทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 500