ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
31 มกราคม 2565
การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้แอปพลิเคชั่น jitasa.care

การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้แอปพลิเคชั่น jitasa.care

คู่มือแนวทางการใช้งานแพลตฟอร์ม jitasa.care https://drive.google.com/drive/folders/1B_zdqMjw8uuwNczTQuWJMBzw_MBtlFhb

วีดีโอการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน https://www.youtube.com/watch?v=kMUSOtgDNjQ