ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
3 กุมภาพันธ์์ 2565
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=NTAxREdBX0xBV19GUk9OVEVORA==