ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
10 กุมภาพันธ์์ 2565
คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน