ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
24 กุมภาพันธ์์ 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) หนองปลาค้าว, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) โคกช้าง, โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) และ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)
- ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565
- โดยผู้ปกครองสามารถนำเด็กนักเรียนไปสมัครเรียนได้ที่สถานศึกษาทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ
- สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน แต่ไม่ถึง 3 ปีบริบูรณ์ หรือเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562- 16 พฤศจิกายน 2562
- โรงเรียนอนุบาล รับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ หรือเกิดตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2562
และให้เตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
1.ใบสมัคร (รับได้ที่สถานศึกษา)
2.สูติบัตรตัวจริงของนักเรียน
3.ทะเบียนบ้านตัวจริง ของนักเรียน บิดา มารดา
4.บัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา มารดา หรือ ผู้นำนักเรียนมาสมัคร
5.รูปถ่าย นักเรียน หน้าตรงสวมเสื้อขาว ขนาด 1 นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 6 รูป
6.นำนักเรียนมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

กรณีสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้นำสำเนาการได้รับวัคซีนของเด็ก (เล่มชมพู) มาแสดงด้วย