ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
28 กุมภาพันธ์์ 2565
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก จะดำเนินการปรับปรุงการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพื้นที่บริการประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งจะดำเนินการประเมินปริมาณขยะมูลฝอย ณ บ้านที่ตั้งถังรองรับขยะมูลฝอยในห้วงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2565

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก จะดำเนินการปรับปรุงการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพื้นที่บริการประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งจะดำเนินการประเมินปริมาณขยะมูลฝอย ณ บ้านที่ตั้งถังรองรับขยะมูลฝอยในห้วงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก จะดำเนินการปรับปรุงการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพื้นที่บริการประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งจะขอความร่วมมือภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ โดยจะประเมินปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนใหม่ เพื่อปรับปรุงการเก็บค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะดำเนินการประเมินปริมาณขยะมูลฝอย ณ บ้านที่ตั้งถังรองรับขยะมูลฝอยในห้วงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2565


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 600 ในวันและเวลาราชการ