ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 มีนาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/qwybaq หรือ QR code ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565