ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 มีนาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอเชิญบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/qwybaq หรือ QR code ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565