ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
7 เมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก

ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก

เนื่องด้วยกองช่างเทศบาลเมืองอรัญญิก จะดำเนินการล้างถังกรองน้ำและท่อเมนประปา ณ ที่ทำการอาคารประปาหมู่ 6 เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้สามารถใช้อุปโภค-บริโภคได้ จึงของดการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 11 – 12 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. เมื่อดำเนินการเสร็จจะทำการจ่ายน้ำให้ตามปกติ