ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 เมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) เปิดรับสมัครนักเรียนในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) เปิดรับสมัครนักเรียนในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) เปิดรับสมัครนักเรียนในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565 

โดยผู้ปกครองสามารถนำนักเรียนไปสมัครได้ที่สถานศึกษาทุกแห่ง ในวันเวลาราชการ

- สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รับเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน แต่ไม่ถึง 3 ปีบริบูรณ์ หรือเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562- 16 พฤศจิกายน 2562

และให้เตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

1.ใบสมัคร (รับได้ที่สถานศึกษา)

2.สูติบัตรตัวจริงของนักเรียน

3.ทะเบียนบ้านตัวจริง ของนักเรียน บิดา มารดา

4.บัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา มารดา หรือ ผู้นำนักเรียนมาสมัคร

5.รูปถ่าย นักเรียน หน้าตรงสวมเสื้อขาว ขนาด 1 นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)   จำนวน 6 รูป

6.สำเนาการได้รับวัคซีนของเด็ก (เล่มชมพู)

7.นำนักเรียนมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร