ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
18 เมษายน 2565
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลอรัญญิก ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลอรัญญิก ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

“เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนประชาชนตำบลอรัญญิก ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนตำบลอรัญญิก ตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด เทศบาลเมืองอรัญญิกต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ #แบบสอบถามความพึงพอใจ #เทศบาลเมืองอรัญญิก #ติดตามแผน #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ”