ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 มิถุนายน 2565
ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่อยู่ในเขต หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง

ด้วยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ด้วยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่อยู่ในเขต หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง

1. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (อายุเท่าไรก็ได้)
2.1 โรคเบาหวาน
2.2 โรคหัวใจ
2.3 โรคไตวาย
2.4 โรคหลอดเลือดสมอง
2.5 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2.6 โรคหอบหืด
2.7 โรคมะเร็งรักษาเคมีบำบัด
3. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กก.ขึ้นไป
4. หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
5. เด็กอายุ 6 เดือน- 2ปี
6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
7. โรคธาลัสซีเมีย
สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อลงทะเบียนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยนำเอกสารการแสดงตัว เช่น บัตรประชาชน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และรับบัตรนัด ได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ในวันและเลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าวัคซีนจะหมด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) หมายเลขโทรศัพท์ 061-2652568 ในวันและเวลาราชการ