ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 มิถุนายน 2565
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครั้งถัดไป เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เต็มแล้ว

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครั้งถัดไป เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เต็มแล้ว

ด้วยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่อยู่ในเขต หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง
1. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (อายุเท่าไรก็ได้)
2.1 โรคเบาหวาน
2.2 โรคหัวใจ
2.3 โรคไตวาย
2.4 โรคหลอดเลือดสมอง
2.5 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2.6 โรคหอบหืด
2.7 โรคมะเร็งรักษาเคมีบำบัด
3. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กก.ขึ้นไป
4. หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
5. เด็กอายุ 6 เดือน- 2ปี 11 เดือน 29 วัน
6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
7. โรคธาลัสซีเมีย

สามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ในวันและเวลาทำการ

กำหนดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครั้งถัดไป ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 11.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) หมายเลขโทรศัพท์ 055-378052 ในวันและเวลาราชการ